<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4944842&fmt=gif" />
menu

Zásady ochrany osobních údajů

background

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás informují o tom, jak Antivirus s.r.o., se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, IČO: 088 72 848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 325903 (dále jen „Antivirus“ nebo „Společnost“) získává, shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s Vaším uživatelským či jiným vztahem ke Společnosti.

1. Obecná ustanovení

1.1. Cílem těchto Zásad ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, dále jen „GDPR“) je poskytnout Vám informace o tom, jaké Společnost, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje o fyzických osobách při poskytování svých služeb a k jakým účelům a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou uplatňovat.


1.2. Tyto Zásady se týkají zpracování údajů našich uživatelů, tedy Vás, pokud jste fyzickou osobou a/nebo Vašich zaměstnanců či členů orgánů, pokud jste právnickou osobou, či návštěvníků internetových stránek Společnosti www.patrongo.com, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícímu Vašemu postavení vůči Společnosti. Veškeré služby, které poskytujeme, jsou určeny pro Vás jakožto našeho Uživatele (dále jen „Uživatel“ nebo „Vy“).

1.3. Tyto Zásady jsou účinné od 1. listopadu 2020 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.

2. Správce osobních údajů

2.1. Tyto Zásady jsou účinné od 1. listopadu 2020 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.1 Společnost není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ve společnosti jmenován.

3.2. Antivirus jako správce osobních údajů můžete kontaktovat přímo na adrese:

 • Antivirus s.r.o.

 • Inovační 122, Hodkovice,

 • 252 41 Zlatníky-Hodkovice

 • E-mail: podpora@patrongo.com
 • 4. Kategorie osobních údajů zpracovávaných společností Antivirus

  4.1. Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě, tedy k Vám, kterou je Společnost schopna Vás identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může Společností docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

  4.2. Základní osobní identifikační údaje

  4.2.1. Jedná se o takové údaje, které jsou nebo v určitých případech mohou být nutné pro Vaši registraci v aplikaci Patron (dále jen „Aplikace“) a jedná se zejména o následující osobní údaje:

 • Vaše e-mailová adresa;

 • heslo.

 • 4.2.2. V případě, že využijete možnosti registrace prostřednictvím platforem třetích stran, jako například Facebook nebo Google, může Antivirus sbírat a dále zpracovávat Vaše osobní údaje, které jsou již spojeny s Vaším účtem na dané platformě. V takovém případě se může jednat například o Vaše:

 • jméno a příjmení;

 • profilový obrázek;

 • e-mailová adresa;

 • telefonní číslo;

 • pohlaví;

 • datum narození;

 • město.

 • 4.3. Údaje nezbytné pro poskytnutí služby

  4.3.1. Jedná se o osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naši službu spočívající v detekci tzv. virů, jedná se o:

 • oslovení (tím může být Vaše jméno, ale i smyšlená přezdívka);

 • věk;

 • pohlaví;

 • poštovní směrovací číslo Vašeho bydliště;

 • údaje o výdajích na Vašem bankovním účtu, o bance, u které máte zřízen bankovní účet.

 • základní přehled o příjmech a výdajích na Vašem bankovním účtu a o bance, u které máte bankovní účet zřízen;

 • údaje o subjektivně nadměrných výdajích na Vašem bankovním účtu, která tak vyhodnotila Aplikace.

 • 4.4. Údaje získané v průběhu poskytování služby

  4.4.1. Jedná se o osobní údaje, které nám předáte v průběhu poskytování služby, a jde o následující osobní údaje:

 • záznam Vaší komunikace s naším chatbotem;

 • záznam Vaší komunikace se Specialistou;

 • údaje o Vaší poslední aktivitě v Aplikaci;

 • informace o dosavadních výdajích, které byly detekovány jako tzv. vir a jejich parametrech;

 • informace o tom, zda došlo k uzavření smlouvy s Finálním Poskytovatelem (viz pojem definován ve VOP) a o hodnotě této smlouvy;

 • informace o tom, zda jste pozvaným uživatelem ve smyslu čl. 11 VOP, a o tom, který uživatel Vás k instalaci Aplikace pozval;

 • Vaše hodnocení spokojenosti s prací Specialisty.

 • 4.5. Údaje nezbytné pro používání programu “Pozvi přátele a získej odměnu”

  4.5.1. Jedná se o údaje, které propojíte s aplikací tím, že skrze sms pošlete vámi vygenerovaný jedinečný link na telefonní číslo. Ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko "pozvat" se vytvoří pozvánka a do databáze se uloží následující údaje:

 • telefonní číslo

 • označení (nejčastěji jméno a příjmení) pod kterým je telefonní číslo uložené v kontaktech

 • 5. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

  5.1. Zpracování z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti

  5.1.1. Zpracování osobních údajů při plnění smluvní povinnosti

 • 5.1.1.1. Aby Vám mohla Společnost poskytovat své služby, potřebuje znát Vaše osobní údaje, které musí dále poté i zpracovávat. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem umožnění Vašeho přístupu do Aplikace, a dále za účelem plnění našich povinností, ke kterým jsme se uživatelům Aplikace zavázali, kdy právním titulem zpracování je tedy plnění smlouvy. Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu, jak jsou definovány v čl. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 těchto Zásad.

 • 5.1.1.2. Takto zpracovávané osobní údaje od Vás získáváme přímo při Vaší registraci do aplikace, a dále v průběhu poskytování našich služeb.

 • 5.1.1.3. Tyto osobní údaje jsou Společností zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále po dobu tří let od ukončení poskytování služeb mezi Vámi a Společností, případně po dobu, po kterou tak Společnosti ukládají právní předpisy.

 • 5.1.2. Zpracování osobních údajů při plnění zákonné povinnosti

 • 5.1.2.1. Při poskytování služeb je Společnost povinna plnit povinnosti vyplývající z následujících právních předpisů, a to zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“); zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

 • 5.1.2.2. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech), budeme-li kdykoli mít důvod tento účetní doklad vystavit. Následující zákony: ZoÚ, ZDP nebo ZDPH ukládají Společnosti tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud Společnosti tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném dokladu.

 • 5.1.3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

 • 5.1.3.1. V případě, že byste nesplnili svůj závazek, případně nám z Vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků Společnosti. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 • 5.1.3.2. Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se našich služeb a produktů, a to v případě, že jste takové zaslání neodmítli.

 • 5.1.4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

 • 5.1.4.1. Společnost zpracovává Vaše osobní údaje zásadně v případech, kdy to tak vyžaduje zákon, kdy je zpracování údajů potřeba pro plnění smlouvy nebo kdy se tak děje na základě oprávněného zájmu Společnosti. Pouze výjimečně zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, a to v souladu s účelem a po dobu uvedenou v tomto souhlasu.
 • 6. Kterým třetím stranám osobní údaje předáváme

  6.1. Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Společností, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využívat jinak.

  6.2. Jedná se zejména o:

 • Spolupracující Specialisty, kteří Vám pomáhají detekovat viry a navrhnout další postup;

 • Poskytovatele uživatelského rozhraní za účelem automatického propojení Vašeho bankovního účtu s Aplikací (společnost CRIF a společnost Finbricks s.r.o., resp. Komerční banka, a.s., viz Všeobecné obchodní podmínky);

 • spolupracující advokáty;

 • externí poskytovatele účetních a daňových služeb;

 • externí poskytovatele služeb správy IT systémů, počítačové sítě a hardware.

 • 6.3. Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako ochranu ze strany Společnosti jako správce v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

  6.4. Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává Vaše osobní údaje správním orgánům a úřadům.

  6.5. V případě, že se rozhodnete spojit s Finálním Poskytovatelem, a uzavřít s ním smlouvu, bude tato smlouva předána Finálnímu poskytovateli.

  6.6. Pokud jste pozvaným uživatelem ve smyslu čl. 11 VOP, budou osobě, která Vám odeslala pozvání k instalaci Aplikace, předány informace o dokončení Vaší registrace v Aplikaci a připojení Vašeho bankovního účtu / bankovních účtů. Této osobě však bude sdělena pouze informace o učinění výše uvedených kroků, nikoliv čísla připojených účtů a další detailní informace.

  7. Zabezpečení osobních údajů

  7.1. Společnost zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o uživatele a ohledem na jejich práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Zároveň zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k citlivým údajům a dokladům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data a další.

  7.2. Pracovníci Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se Vás, a to i po skončení pracovního poměru. Podepsané prohlášení o mlčenlivosti je součástí pracovní smlouvy zaměstnance Společnosti.

  8. Vaše práva k osobním údajům

  8.1. Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto čl. 8 nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle čl. 6 těchto Zásad, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

  8.2. Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu podpora@patrongo.com nebo písemně na adrese sídla Společnosti.

  8.3. Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme od Vás požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však v odůvodněných případech vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

  8.4. Právo na přístup k osobním údajům

  8.4.1. Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:

 • potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.


 • 8.4.2. V případě opakované žádosti bude Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

  8.5. Právo na opravu nepřesných údajů

  8.5.1. Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Společnost zpracovává. Uživatel má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost Společnosti, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracovává, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

  8.6. Právo na výmaz osobních údajů

  8.6.1. Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

  8.7. Právo na omezení zpracování

  8.7.1. Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

  8.8. Právo na přenositelnost osobních údajů

  8.8.1. Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám, jakožto správci poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo nás žádat o předání těchto údajů jinému správci.

  8.8.2. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

  8.9. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  8.9.1. Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností.

  8.9.2. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

  8.10. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  8.10.1. Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla Společnosti nebo prostřednictvím e-mailové adresy podpora@patrongo.cz.

  8.11. Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů

  8.11.1. Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

  9. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

  9.1. Tímto Vás upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti.