menu

Podmínky služby

background

1. Definice

Slova a slovní spojení s velkými písmeny použitá v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:

 • Aplikace znamená mobilní aplikaci Společnosti s názvem „Patron“, jejímž prostřednictvím dochází k monitorování výdajů na bankovním účtu Uživatele a v případě odhalení tzv. hrozby v podobě zbytečně vysokého výdaje též k upozornění Uživatele push notifikací;

 • Finální Poskytovatel znamená samostatnou a nezávislou osobu, která s Uživatelem potenciálně uzavírá koncovou smlouvu na určité plnění, bez účasti Společnosti;

 • Platební účet znamená platební účet Uživatele vedený poskytovatelem odlišným od Společnosti, tzn. úvěrovou institucí (tuzemská i zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo) nebo poskytovatele služeb spojených s platebním účtem (tuzemská i zahraniční platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu);

 • Podmínky Finbricks znamenají obchodní podmínky za kterých Komerční banka, a.s. (taktéž Poskytovatel Rozhraní Finbricks) poskytuje službu informování o platebním účtu v návaznosti na výslovný souhlas Uživatele udělený v Rozhraní, na základě kterého Poskytovatel Rozhraní Finbricks předá Údaje o Platebním účtu Společnosti, která je dále schopna na základě zpracování Údajů o Platebním účtu poskytovat své Služby Uživateli prostřednictvím Aplikace, jež jsou upraveny těmito VOP. Aktuální znění Podmínek Finbricks je dostupné ZDE;

 • Poskytovatel Rozhraní Finbricks znamená společnost Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, která poskytuje Uživateli podle Podmínek Finbricks službu informování o Platebním účtu, na základě které následně Společnost poskytuje Uživateli Služby dle VOP;

 • Rozhraní znamená uživatelské rozhraní pro napojení k Platebního účtu do Aplikace na základě souhlasu Uživatele uděleném v Rozhraní pro Poskytovatele Rozhraní Finbricks (tj.na základě souhlasu Uživatele s Podmínkami Finbricks);

 • Specialista znamená samostatnou a nezávislou osobu, která je zprostředkovatelem koncové smlouvy potenciálně uzavírané mezi Uživatelem a Finálním Poskytovatelem, bez účasti Společnosti;

 • Společnost znamená společnost Antivirus s.r.o., IČO: 08872848, se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325903;

 • Služby znamenají jakékoliv plnění poskytované Společností Uživateli v souvislosti s užíváním Aplikace nebo poskytované Společností Uživateli na základě těchto VOP nebo s nimi související, zejména pak platební službu informování o platebním účtu dle Zákona poskytovanou třetí stranou (tzn. nikoliv přímo Společností), kterou je Poskytovatel Rozhraní Finbricks, naopak Službami nejsou jakákoli plnění poskytovaná Uživateli osobami odlišnými od Společnosti vyjma Poskytovatele Rozhraní Finbricks, zejména Specialisty či Finálními Poskytovateli;

 • Účet znamená uživatelský účet Uživatele zřízený pro něj Společností v Aplikaci, jehož prostřednictvím je Aplikace užívána, přičemž se nejedná o Platební účet;

 • Údaje o Platebním účtu znamenají informace o Platebním účtu (zejména údaje o platebních transakcích evidovaných na Platebním účtu), které Společnost získává od Poskytovatele Rozhraní Finbricks na základě souhlasu Uživatele s Podmínkami Finbricks a dále těmito VOP, díky nimž může Společnost poskytovat Uživateli Služby;

 • Uživatel znamená osobu užívající Aplikaci za účelem využívání Služeb;

 • VOP znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

 • Zákon znamená zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zařízení znamená zařízení, jehož prostřednictvím jsou Aplikace či Služby Uživatelem užívány, zejména mobilní telefon;

 • Zásady ochrany osobních údajů znamená dokument upravující práva a povinnosti Společnosti a Uživatele při zpracování osobních údajů Uživatele, včetně Údajů o Platebním účtu.

 • 2. Úvodní ustanovení

  2.1. Tyto VOP určují podmínky a způsob poskytování Služeb prostřednictvím Společnosti. Detailní podmínky a způsob poskytování služby informování o platebním účtu dle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona, kterou pro Uživatele prostřednictvím Společnosti a Aplikace poskytuje jakožto správce informací o platebním účtu dle § 41 a násl. Zákona Poskytovatel Rozhraní Finbricks, jsou předmětem samostatných ujednání (tzn. v Podmínkách Finbricks). Jakékoliv další smluvní vztahy vzniklé mezi Společností a Uživatelem na základě užívání Aplikace, se řídí těmito VOP.

  2.2. Přístupem k Aplikaci a jejím používáním (viz kapitolu 4. těchto VOP) vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito VOP. V případě nesouhlasu Uživatele s těmito VOP, není Uživatel oprávněn Aplikaci používat, ani k ní jakkoli přistupovat. Tyto VOP nahrazují veškerá předchozí ujednání mezi Uživatelem a Společností.

  2.3. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů (viz čl. 4.2 těchto VOP) Uživatel současně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou dle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Nesplňuje-li Uživatel tuto podmínku, příp. ji přestane splňovat v budoucnu, jakož i v případě, že má o jejím splnění Uživatel pochybnosti, je povinen o tom Společnost bez zbytečného odkladu informovat na e-mailovou adresu podpora@patrongo.com.

  2.4. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti www.patrongo.com/podminky-sluzby.

  3. Popis aplikace

  3.1. Aplikace v platebních transakcích Uživatelů, na základě analýzy agregovaných dat z Údajů o Platebním účtu, automaticky vyhledává statisticky potenciálně nadměrné výdaje za produkty a služby, a upozorní na ně Uživatele (potenciální “vir”).

  3.2. V případě, že Uživatel vyhodnotí Aplikací označené výdaje (potenciální “viry”) jako skutečně subjektivně nadměrné (“vir”), umožní Aplikace Uživateli jednoduše vyjádřit obecný zájem o nabídku alternativ produktu nebo služby určitého typu (např. dodávka energií, finanční služba apod.). V případě, že Uživatel nevyhodnotí určitý výdaj označený Aplikací jako nadměrný, Aplikace takový výdaj na pokyn Uživatele akceptuje jako korektní a dále na něj neupozorňuje. Aplikace postupně aktualizuje nadměrné výdaje (“viry”) a pokrývá celý nákupní koš domácnosti Uživatele.

  3.3. Aplikace umožňuje jednotlivým Specialistům (příp. Finálním Poskytovatelům) se v Aplikaci registrovat a mít tak možnost ucházet se se svojí nabídkou o Uživatele, který prostřednictvím Aplikace vyjádřil obecný zájem o nabídku alternativ produktu nebo služby určitého typu. Do jednání mezi Specialisty a Finálními Poskytovateli již Aplikace ani Společnost nezasahují.

  3.4. Aplikace je ve vztahu ke Specialistům (příp. Finálním Poskytovatelům) omezena na propojení Uživatele – potenciálního zájemce o produkt nebo službu určitého typu – a Specialisty (příp. Finálního Poskytovatele), a nezahrnuje žádná konkrétní přímá nebo nepřímá doporučení produktu, služby, konkrétního Specialistu nebo Finálního Poskytovatele pro Uživatele.

  3.5. Aplikace neposkytuje Uživateli informace o vlastnostech konkrétního produktu nebo služby, neprovádí analýzu vlastností konkrétních produktů nebo služeb z hlediska požadavků, cílů a potřeb Uživatele, ani neposkytuje doporučení nebo radu s cílem vést Uživatele k nákupu nebo využití určitého produktu nebo určité služby.

  3.6. Aplikace nemá funkci odesílání a přijímání plateb (platebních transakcí) Uživatelů. Aplikace díky napojení přes Poskytovatele Rozhraní Finbricks na Platební účty pasivně nahlíží na Údaje o Platebním účtu Uživatele za účelem analýzy a následného vyhodnocení potenciálního viru. Časový úsek, za který může Společnost nahlížet na Platební účet Uživatele není delší než 24 měsíců zpětně. V případě automatického režimu (čl. 4.4.2 těchto VOP) dochází k propojení Aplikace s Platebním účtem Uživatele prostřednictvím Rozhraní. Společnosti nejsou prostřednictvím Aplikace svěřovány peněžní prostředky Uživatele.

  3.7. Backend technologie Aplikace jsou založené nad Javou. Přes zabezpečený protokol komunikuje backend technologie Aplikace s mobilními aplikacemi. Ty jsou založené na 1) platformě Android – minimální podporovaná verze 6.0 (Marshmallow) s tím, že Aplikace je napsaná v jazyce Kotlin a Flutter, a 2) platformě iOS – minimální podporovaná verze 9.0. s tím, že Aplikace je napsaná v jazyce Swift.

  4. Užívání aplikace

  4.1. Aplikaci lze stáhnout prostřednictvím online distribučních služeb Google Play a App Store.

  4.2. K užívání Aplikace je nezbytná registrace. Před provedením registrace v Aplikaci je Uživatel povinen seznámit se s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů, na které je v Aplikaci důrazně upozorněn hláškou ohledně souhlasu v rámci pokračování v registraci a přímo odkázán na jejich znění umístěné na webové stránce Společnosti, a projevit s nimi souhlas pokračováním na další krok v rámci registrace v Aplikaci. Bez projevení tohoto souhlasu a seznámení se s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů není Uživatel oprávněn Aplikaci či Služby užívat.

  4.3. Registraci lze učinit následujícími způsoby:


 • 4.3.1. e-mailová registrace – Uživatel vyplní svou e-mailovou adresu, zvolí si bezpečné heslo, které bude k přihlášení do Aplikace používat a zvolí tlačítko “registrovat”;

 • 4.3.2. Google registrace – Uživatel se přihlásí ke svému Google účtu a po přihlášení dojde k jeho registraci do systému Aplikace;

 • 4.3.3. Facebook registrace – Uživatel provede přihlášení ke svému Facebook účtu a po přihlášení dojde k jeho registraci do systému Aplikace;

 • 4.3.4. Apple ID registrace – k registraci Uživatele do systému Aplikace dojde prostřednictvím přihlášení k Uživatelovu účtu Apple ID.

 • Okamžikem registrace dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Uživatelem a Společností.

 • 4.4. Po registraci je Uživatel vyzván k propojení Údajů o Platebním účtu s Aplikací, kdy má na výběr mezi dvěma způsoby:

 • 4.4.1. manuálně – Uživatel zvolí možnost “Zadat platby ručně” a sám do Aplikace vloží informace o reálných platebních transakcích v kroku “Přidejte novou platbu k analýze” s předvolenými kategoriemi, např. životní pojištění, pojištění domácnosti, hypotéka, elektřina, nájem, nákupy, leasing, služby;

 • 4.4.2. automaticky – Uživatel je přesměrován na obrazovku obsahující popis a vysvětlení služby Poskytovatele Finbricks spolu s odkazem na „Obchodní podmínky služby informování o platebním účtu“, které obsahují odkaz na dokument o Ochraně osobních údajů. Uživatel kliknutím na tlačítko “Pokračovat” výslovně souhlasí s oběma dokumenty. Uživatel vybere ze seznamu svoji banku, přihlásí se do prostředí jejího internetového bankovnictví, kde proběhne autentifikace Uživatele formou silného ověření, a následně zvolí Platební účet, který bude připojen do Aplikace a k němuž bude mít Společnost na základě souhlasu Uživatele uděleného v rámci Rozhraní přístup – synchronizace s Platebním účtem Uživatele probíhá skrze přímé napojení Poskytovatele Rozhraní Finbricks na bankovní API, díky čemuž Poskytovatel Rozhraní Finbricks může dále Údaje o Platebním účtu předávat Společnosti pro účel poskytování Služeb prostřednictvím Aplikace.

 • 4.5. Jakmile dojde k propojení Údajů o platebním účtu Uživatele s Aplikací, zadá Uživatel do Aplikace další identifikační údaje (oslovení, věk, pohlaví, telefonní číslo a poštovní směrovací číslo). Následně Uživatel manuálně provede první sken platebních transakcí z připojeného Platebního účtu a výsledek skenu zobrazí přechodem na dashboard Aplikace. Zobrazení výsledku prvotního skenu přechodem na dashboard Aplikace je současně okamžikem, kdy je Uživateli automaticky přiřazen Specialista (viz čl. 4.10 a násl VOP). Výsledkem skenu je seznam detekovaných virů (viz čl. 4.9 a násl. těchto VOP). Uživatel bere na vědomí, že Společnost negarantuje odhalení tzv. viru při každém provedeném skenu, tj. výsledek skenu může být kdykoli nulový (typicky v situaci, kdy žádná z platebních transakcí není vyhodnocena jako zjevně nevýhodná) a Společnost za toto nenese jakoukoliv odpovědnost.

  4.6. Po provedení prvního skenu má Uživatel možnost ověřit svou e-mailovou adresu, na což je upozorněn notifikací v Aplikaci. Toto ověření není nezbytné pro užívání Aplikace.

  4.7. V průběhu užívání Aplikace lze nastavit skenování do režimu manuálního či automatického spouštění. Uživatel bere na vědomí, že pro automatické spouštění skenování je nezbytné mít zvolen automatický způsob propojení (viz čl. 4.4.2 VOP).

  4.8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že k Platebnímu účtu, který Uživatel propojí s Aplikací výše popsaným automatickým způsobem, má Společnost nepřetržitý přístup po dobu platnosti souhlasu Uživatele uděleného Poskytovateli Rozhraní Finbricks a to v režimu pasivního nahlížení na Údaje o platebním účtu (platební transakce), v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem poskytování Služeb. Uživatel je oprávněn kdykoli změnit způsob propojení na manuální a informace o platebním účtu vkládat do Aplikace ručně. Uživatel však bere na vědomí, že poskytování informací o platebních transakcích, ať už manuálním či automatickým způsobem, je nezbytnou podmínkou k poskytování Služeb Uživateli.

  4.9. V rámci Aplikace mohou být Uživateli zobrazovány tzv. viry, kterými se rozumí platební transakce Uživatele předběžně vyhodnocené Aplikací jako nevýhodné (viz čl. 3.2 VOP).

  4.10. V případě, že Aplikace detekuje na platebním účtu Uživatele tzv. vir a Uživatel tento vir akceptuje, nabídne Aplikace Uživateli možnost přesměrování do chatu, v němž jsou mu v rámci chatu prostřednictvím tzv. chatovacího bota pokládány obecné otázky týkající se oblasti, do které spadá předmětná platební transakce, jež byla předběžně vyhodnocena jako nevýhodná. V chatu dále dochází ke komunikaci mezi Uživatelem a již přiřazeným Specialistou (viz čl. 4.5 VOP) ohledně dalšího postupu v souvislosti s “léčením“ viru. Uživatel může chat se Specialistou vyvolat také kdykoli sám kliknutím na ikonu chatu. Uživatel bere na vědomí, že vedle chatu je jediným dalším možným způsobem komunikace mezi ním a Specialistou telefonický hovor vyvolaný Specialistou, ledaže se Uživatel a Specialista dohodnou jinak.

  4.11. Uživatel bere na vědomí, že spojení Uživatele se Specialistou závisí na aktuálním vytížení Specialistů a Společnost toto spojení negarantuje. Tento proces může vést potenciálně k uzavření koncové smlouvy s Finálním Poskytovatelem, v jejímž důsledku může dojít k “vyléčení” platební transakce detekované původně jako tzv. vir v podobě získání levnější služby nebo produktu stejné úrovně, nebo lepší služby nebo produktu za stejnou cenu, anebo lepší služby nebo produktu za nižší cenu.

  4.12. Uživatel není oprávněn k výběru Specialisty – ten je mu automaticky přiřazen Aplikací na základě několika objektivních parametrů (např. lokalita Specialisty, udělené hodnocení Specialisty, aj.). Uživatel je oprávněn jednání se Specialistou kdykoli ukončit, případně nahlásit své připomínky na e-mailovou adresu podpora@patrongo.com. Uživatel však bere na vědomí, že ačkoliv Společnost umožní přístup do Aplikace pouze prověřeným a vysoce kvalitním Specialistům, neodpovídá Společnost za jednání Specialisty vůči Uživateli, ani za postup sjednaný mezi Uživatelem a Specialistou. Společnost rovněž neodpovídá za obsah koncové smlouvy, jež může být potenciálně uzavřena mezi Uživatelem a Finálním Poskytovatelem.

  4.13. V případě, že Uživatel přijme nabídku učiněnou vůči němu Specialistou a následně uzavře koncovou smlouvu s Finálním Poskytovatelem, je poté vyzván udělit Specialistovi hodnocení v Aplikaci. Uživatel bere na vědomí, že v Aplikaci nedochází k ukládání jakýchkoliv smluv či jiných dokumentů týkajících se vztahu Uživatel – Specialista či Uživatel – Finální Poskytovatel, s výjimkou dokumentů, které Uživatel zpřístupní prostřednictvím chatu Specialistovi, resp. Specialista Uživateli.

  4.14. Uživatel bere na vědomí, že zůstává přihlášen ke svému Účtu v Aplikaci i v době, kdy ji aktivně neužívá. Pokud nechce být Uživatel trvale přihlášen ke svému Účtu, musí se nejprve odhlásit prostřednictvím příslušného tlačítka v Aplikaci.

  4.15. Uživatel je oprávněn kdykoli smazat Aplikaci ze svého Zařízení. Uživatel však bere na vědomí, že smazáním Aplikace ze Zařízení nedochází ke smazání jeho osobních údajů či jeho Účtu vytvořeného v rámci Aplikace. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že smazání jeho veškerých osobních údajů (včetně Údajů o Platebním účtu) či jeho Účtu je možné pouze na základě volně formulované žádosti zaslané e-mailem na adresu podpora@patrongo.com.

  4.16. Uživateli je výslovně zakázáno vystupovat v rámci Aplikace vulgárním, urážlivým, rasistickým, xenofobním, homofobním či jinak nevhodným způsobem, ať už při komunikaci se Specialistou, pracovníkem Společnosti či jakékoli jiné činnosti v rámci Aplikace nebo poskytování Služeb. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz, je Společnost oprávněna odepřít Uživateli přístup do Aplikace a používání Služeb.

  4.17. Společnost Uživateli výslovně doporučuje užívat Aplikaci na Zařízení, které je zabezpečeno proti neoprávněnému přístupu třetí osoby, ať už se jedná o zabezpečení v podobě číselného kódu, otisku prstu či jiného obdobného zabezpečovacího prvku (např. Face ID).

  5. Další práva a povinnosti

  5.1. Uživatel je povinen užívat Aplikaci a Služby výhradně v souladu s platnými právními předpisy a těmito VOP.

  5.2. Uživatel je oprávněn, za předpokladu dodržování veškerých povinností stanovených těmito VOP a právními předpisy, užívat ve svém Zařízení Aplikaci, a to pouze pro soukromé nekomerční účely.

  5.3. Uživateli nevznikají k Aplikaci žádná věcná práva, ani práva duševního vlastnictví, ledaže tyto VOP stanoví jinak. Uživatel tak není oprávněn zejména rozmnožovat, upravovat, šířit, licencovat, pronajímat, prodávat, převádět, vytvářet odvozená díla, veřejně vystavovat, veřejně prezentovat, přenášet, vysílat, neoprávněně přistupovat či jinak využívat Aplikaci a Služby způsoby jinými, než jak jsou výslovně povoleny těmito VOP.

  5.4. Uživatel není oprávněn poskytnout prostřednictvím svého Účtu přístup k Aplikaci jiné osobě, ledaže je taková osoba oprávněná nakládat s Platebním účtem propojeným s Aplikací.

  5.5. Dojde-li v souvislosti s používáním Aplikace k poskytnutí jakéhokoli textového, zvukového či obrazového obsahu či informace Uživatelem Společnosti, Uživatel:


 • 5.5.1. bere na vědomí, že uvedený obsah nemůže být obsahem hanlivým, urážlivým, nenávistným, násilným, nemravným, pornografickým či nezákonným a bere na vědomí, že Společnost je oprávněna tento obsah kontrolovat a případně též z Aplikace odstraňovat dle vlastního uvážení;

 • 5.5.2. uděluje takovým poskytnutím předmětného obsahu Společnosti licenci k rozmnožování, úpravě, kopírování, šíření, tvorbě odvozených děl, veřejné prezentaci a jinému využití takového obsahu s tím, že tato licence je licencí trvalou, neodvolatelnou, přenosnou a bezplatnou s oprávněním udělit podlicenci;

 • 5.5.3. zaručuje, že je plně oprávněn k užívání takového obsahu či informace, k udělení licence dle předchozího ustanovení a že udělení licence dle předchozího ustanovení nebude mít za následek porušení práv třetích osob či platných právních předpisů.

 • 5.6. Uživatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči Společnosti vzniklou v souvislosti s těmito VOP nebo užíváním Aplikace či Služeb.

  5.7. Společnost může Uživatele odměnit za propojení svého Platebního účtu s Aplikací formou zaslání určité menší finanční částky (např. 200 Kč) na tento Platební účet Uživatele, a to především za účelem motivace Uživatele dokončit proces propojení Platebního účtu s Aplikací pro plnohodnotné využívání Služeb. Tato odměna ze strany Společnosti vůči Uživateli není nepovolenou pobídkou způsobující střet zájmu ve smyslu příslušných právních předpisů v oblasti poskytování finančních služeb, je hrazena přímo a výlučně z prostředků Společnosti, není časově neomezená a nezakládá žádná další práva a povinnosti mezi Uživatelem a Společností než ty, které se řídí VOP. Společnost poskytuje odměnu na základě vlastního rozhodnutí a všem Uživatelům za stejných podmínek, tj. všem těm, kteří splní podmínku úspěšného propojení svého Platebního účtu s Aplikací. Společnost je oprávněná neposkytnout Uživateli odměnu z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. při podezření na zjevné zneužívání odměňovacího mechanismu, podvodu atp.

  6. Spotřebitelé

  6.1. Uživateli, který je spotřebitelem, se poskytují následující informace:


 • 6.1.1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Uživatele, Společnost si neúčtuje žádné další poplatky);

 • 6.1.2. před ani po užívání Aplikace není po Uživateli vyžadována ze strany Společnosti žádná platba – to se však netýká plateb, které mohou být po Uživateli potenciálně požadovány ze strany Finálních Poskytovatelů na základě koncových smluv uzavřených mezi nimi a Uživatelem (za tyto nenese Společnost jakoukoli odpovědnost);

 • 6.1.3. mezi Společností a Uživatelem nedochází k uzavření smlouvy na dobu určitou, nýbrž k uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou dva měsíce pro případ vypovězení smluvního vztahu ze strany Společnosti a bez výpovědní doby pro případ vypovězení smluvního vztahu ze strany Uživatele - ze strany Uživatele lze tedy užívání Aplikace ukončit (a tedy vypovědět vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem) kdykoli bez udání důvodu a bez výpovědní doby;

 • 6.1.4. Uživatel, který ukončí užívání Aplikace, Aplikaci smaže ze svého Zařízení nebo požádá o výmaz jeho veškerých osobních údajů dle čl. 4.15 těchto VOP, není povinen hradit žádné náklady;

 • 6.1.5. Uživatel, který je spotřebitelem, je dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”), oprávněn od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření, a to bez udání důvodu, nicméně s přihlédnutím k čl. 9.5 těchto VOP Uživateli svědčí právo ukončit užívání Aplikace (a tedy vypovědět vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem na základě těchto VOP) kdykoli bez udání důvodu a bez výpovědní doby;

 • 6.1.6. vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy je přístupný na webových stránkách www.patrongo.com;

 • 6.1.7. v případě nespokojenosti s poskytovanými Službami má Uživatel možnost podat vůči Společnosti stížnost k České obchodní inspekci (ČOI). Tímto není dotčeno právo Uživatele obrátit se se svým nárokem na soud. Veškeré soudní spory musí být řešeny u soudů s věcnou a místní působností podle adresy sídla Společnosti;

 • 6.1.8. předmětem plnění ze strany Společnosti není věc; na vadné plnění se nevztahují ustanovení OZ, která se týkají vad věci.
 • 7. Vyloučení odpovědnosti

  7.1. Uživatel bere na vědomí, že na základě užívání Aplikace a Služeb může docházet k jednání Uživatele se Specialisty a Finálními Poskytovateli.

  7.2. Uživatel též bere na vědomí, že Specialisté i Finální Poskytovatelé jsou samostatnými nezávislými subjekty, nejsou v zaměstnaneckém či obdobném vztahu se Společností a Společnost nemá na jejich jednání či jimi poskytovaná plnění jakýkoli vliv.

  7.3. Uživatel dále bere na vědomí, a výslovně souhlasí s tím, že Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání Specialistů či Finálních Poskytovatelů, ani za případná plnění poskytovaná Uživateli ze strany Specialistů či Finálních Poskytovatelů. Společnost zejména, nikoli však výlučně, negarantuje a především neodpovídá za:


 • 7.3.1. propojení s konkrétním Specialistou či za rychlost odezvy daného Specialisty v rámci komunikace mezi Uživatelem a Specialistou;

 • 7.3.2. rozhodnutí Uživatele uzavřít koncovou smlouvu s Finálním Poskytovatelem;

 • 7.3.3. záruky činěné Specialisty či Finálními Poskytovateli, ani za včasnost a kvalitu jejich jednání;

 • 7.3.4. včasnost, kvalitu, vhodnost, dostupnost a bezvadnost plnění poskytnutého Specialisty či Finálními Poskytovateli;

 • 7.3.5. jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s jednáním Specialistů či Finálních Poskytovatelů nebo v souvislosti s plněním poskytnutým Specialisty či Finálními Poskytovateli;

 • 7.3.6. jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku absence licence vyžadované právními předpisy k výkonu určité činnosti na straně Specialisty;

 • 7.3.7. vracení peněžitých plnění poskytnutých Uživatelem Finálnímu Poskytovateli.

 • 7.4. Společnost dále neodpovídá za přístup Uživatele k datové síti potřebný k užívání Aplikace a Služeb, ani za případné poplatky, které se na Uživatele mohou při užívání datové sítě vztahovat. Společnost není odpovědná za hardware či software Zařízení Uživatele (a jeho kompatibilitu), jehož prostřednictvím dochází k užívání Aplikace či Služeb a nenese odpovědnost za funkčnost Aplikace či Služeb na určitých Zařízeních.

  7.5. Uživatel bere na vědomí, že užívání Aplikace či Služeb může být stiženo poruchami a výpadky jakožto přirozenými důsledky nezbytného využívání datové sítě (internetu) a elektronické komunikace.

  7.6. Společnost Uživateli nezaručuje, že Aplikace nebo Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, že budou plně funkční po celou dobu své dostupnosti či že budou poskytovány bez chyb.

  7.7. Uživatel bere na vědomí, že užívání Aplikace či Služeb je spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Aplikace či Služeb.

  7.8. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost v případě zneužití přihlašovacích údajů Uživatele k přístupu do Aplikace neoprávněnou osobou. V takovém případě je Společnost oprávněna Účet Uživatele zrušit bez jakékoli náhrady. Dojde-li ke zneužití přihlašovacích údajů dle první věty tohoto článku zaviněním Uživatele, nahradí Uživatel veškerou újmu vzniklou takovým zneužitím.

  7.9. Nastane-li pojistná událost, na níž se vztahuje pojištění Poskytovatele Rozhraní Finbricks dle pojistné smlouvy uzavřené na základě Zákona (potažmo PSD2), Uživatel má právo na odškodnění ve výši a rozsahu určeném Zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami.

  7.10. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání Poskytovatele Rozhraní Finbricks vůči Uživateli a plnění jeho povinností vůči Uživateli na základě Podmínek Finbricks. Odpovědnost Poskytovatele Rozhraní Finbricks vůči Společnosti a potažmo vůči Uživateli v souvislosti s poskytováním Služeb je vymezena a upravena v samostatné smlouvě o poskytování služeb mezi Společností a Poskytovatele Rozhraní Finbricks.

  8. Reklamační řád

  8.1. Společnost odpovídá za bezvadnost poskytovaných Služeb v době jejich poskytnutí. Služby mají vadu, nejsou-li poskytovány v souladu s těmito VOP.

  8.2. Uživatel je povinen vytknout Společnosti vadu poskytované Služby bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby.

  8.3. Vytknutí vady je Uživatel povinen provést prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu podpora@patrongo.com. Uživatel je povinen při vytknutí vady označit vadu a popsat, jak se projevuje.

  8.4. Uživatel není oprávněn vytknout Společnosti vadu poskytnuté Služby v případě, že se jedná o vadu, o které Uživatel věděl před poskytnutím Služby, nebo v případě, že byla vytýkaná vada způsobena jednáním Uživatele.

  8.5. V případě, že byla Služba poskytnuta vadně, má Uživatel právo na odstranění vytýkané vady. Nelze-li vadu odstranit, je Uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  8.6. Společnost je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla vada Uživatelem vytknuta. Za den vytknutí vady se považuje den, kdy bylo vytknutí vady Uživatelem doručeno Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy podpora@patrongo.com. O vyřízení reklamace je Společnost povinna Uživatele informovat na e-mailovou adresu, z níž bylo vytknutí vady Společnosti zasláno.

  8.7. Jakékoli další stížnosti či podněty činí Uživatel rovněž výlučně elektronicky, a to na e-mailovou adresu podpora@patrongo.com, příp. lze hodnotit Aplikace v rámci App Store nebo Google Play.

  9. Ostatní ujednání

  9.1. Uživatel bere na vědomí, že Společnost může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti užíváním Aplikace či Služeb za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů Společností a využít je pro další rozvoj a provoz Aplikace či Služeb.

  9.2. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna zasílat Uživateli na e-mailové adresy Uživatele uvedené při užívání Aplikace Uživatelem, obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Aplikace či Služeb a o dalších produktech Společnosti.

  9.3. Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit obsah těchto VOP. Změnu VOP sdělí Společnost Uživateli prostřednictvím Aplikace nebo na e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím se Uživatel do Aplikace zaregistroval, a to nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna VOP nabýt účinnosti.

  9.4. Jakékoliv změny VOP nabývají účinnosti dnem určeným Společností, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou VOP, nebo neodmítnutí navrhované změny přede dnem, kdy má změna VOP nabýt účinnosti (např. pokračování v užívání Aplikace či Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Společností jako datum účinnosti změny VOP), o čemž bude Uživatel Společností poučen v návrhu na změnu VOP. Pokud Uživatel se změnami VOP nesouhlasí, je oprávněn je odmítnout. V takovém případě není oprávněn pokračovat v užívání Aplikace či Služeb, má však právo VOP přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. O tom bude rovněž Společností poučen v návrhu na změnu VOP.

  9.5. Uživatel je oprávněn užívání Aplikace ukončit (a tedy vypovědět vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem na základě těchto VOP) kdykoli bez udání důvodu a bez výpovědní doby. Společnost je oprávněna vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem na základě těchto VOP vypovědět ve výpovědní době dvou měsíců počínající běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Uživateli. Za výjimečných okolností, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, jakákoli akce zaměřená na zmrazení finančních prostředků nebo jakékoli zvláštní opatření spojené s prevencí a vyšetřováním trestných činů, je Společnost oprávněna dle příslušného práva EU nebo České republiky vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem na základě těchto VOP kdykoli vypovědět bez předchozího oznámení.

  9.6. Práva a povinností týkající se zpracování osobních údajů Uživatelů ze strany Společnosti upravuje dokument s názvem Zásady ochrany osobních údajů dostupný na www.patrongo.com. Práva a povinností týkající se zpracování osobních údajů Uživatelů ze strany Poskytovatele Rozhraní Finbricks dokumenty a informace o ochraně osobních údajů jsou zveřejněné na webové stránce https://www.kb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju.

  9.7. Veškerá oznámení či jiná sdělení činěná v souvislosti s VOP nebo užíváním Aplikace či Služeb vyžadují písemnou formu a Uživatel je povinen je činit v českém jazyce a doručovat prostřednictvím Aplikace nebo na e-mailovou adresu podpora@patrongo.com.

  10. Spotřebitelská soutěž

  10.1. Pravidla Soutěže

  10.1.1. Soutěž probíhá v prostředí mobilní aplikace Patron GO: Finanční antivirus. Pravidla soutěže jsou následující:


 • každý uživatel mobilní aplikace Patron GO má možnost se jedenkrát za 24 hodin zúčastnit Denní výzvy za odměny;

 • Denní výzva za odměny uživateli přiřadí náhodný počet viráků, který nelze ovlivnit a je generován automaticky systémem aplikace;

 • počet viráků může být i číslo 0;

 • maximální počet viráků, které lze při jednom pokusu získat je 10 000;

 • 10.1.2. Uživatel je oprávněn viráky využít v sekci Katalag odměn, která je součástí aplikace Patron GO a kde je možné viráky směnit za odměny v katalogu, pro kterou má uživatel dostatečný počet viráků

  10.1.3. Viráky nelze směňovat za reálné peníze

  10.1.4. uživatel dále získává viráky za každé jednotlivé vyléčení finančního viru. Počet viráků za vyléčení, je vždy zobrazen v detailu finančního viru

 • viz bod 4.10 a 4.11 těchto VOP, které se vztahují k procesu léčení finančních virů;

 • uživatel má také možnost získat 5000 viráků za každého uživatele při splnění daných podmínek:

 • - při registraci použije váš zvací kód

 • - připojí bankovní účet, který dosud nebyl v aplikaci zaregistrován

 • uživatel obdrží odměnu pouze pokud pozve reálného uživatele, který se do aplikace plně zaregistruje;

 • poskytovatel si vyhrazuje právo na manuální kontrolu pozvaných uživatelů uživatelem a v případě odhalení zejména: duplicitních registrací stejného uživatele, nebo účelově založených emailů pouze pro získání odměny (viráků) tyto body zpětně uživateli odečíst;

 • 10.2. Předání odměny

  10.2.1. Jednotlivé odměny budou předány Uživateli, který se nasbíral dostatečný počet viráků pro objednání. Uživatel je povinen v rámci objednávkového formuláře v aplikaci Patron GO poskytnout následující pravdivé údaje:

 • jméno a příjmení,

 • datum narození,

 • adresu (ulice, číslo popisné, obec, PSČ).

 • 10.2.2. Odměna bude přiznána výhradně na jméno Uživatele uvedené při registraci. Cena odeslána na registrovanou kontaktní adresu, nebo předána osobně, nebo po domluvě s Poskytovatelem a to vždy s ohledem na povahu výhry.

  11. Pravidla programu: Získejte 200 Kč

  11.1. Uživatel, který je úspěšně zaregistrovaný v aplikaci, může pozvat další lidi k tomu, aby se zaregistrovali do aplikace Patron GO.

  11.2. Za každého pozvaného uživatele, který se úspěšně zaregistruje, náleží uživateli odměna 200Kč do Patron peněženky.

  11.2. Za každého pozvaného uživatele, který se úspěšně zaregistruje, náleží uživateli odměna 200Kč do Patron peněženky.

  11.3. Za každého pozvaného uživatele, který se úspěšně zaregistruje, náleží uživateli také odměna v podobě viráků, které lze poté uplatnit v katalogu odměn. Výše této odměny je vždy zobrazena přímo v aplikaci.

  11.4. Každý pozvaný uživatel po úspěšné registraci rovněž obdrží 200 Kč do Patron peněženky.

  11.5. Vybírat prostředky může uživatel z peněženky od částky 300 Kč kliknutím na tlačítko „Vybrat si peníze“ přímo v aplikaci.

  11.6. Úspěšnou registrací se rozumí uživatel, který prošel celým registračním procesem a má s aplikací aktivně propojený svůj bankovní účet, který je v systému unikátní.

  11.7. Odměnu obdrží uživatel vždy na aktivně připojený bankovní účet v aplikaci a to do 4 pracovních dnů od kliknutí na tlačítko „Vybrat si peníze“.

  11.8. Uživatel má možnost pozvat další uživatele několika způsoby a sice:


 • Vytvořením vlastního odkazu přímo v aplikaci, který lze sdílet všemi dostupnými funkcemi na chytrém telefonu uživatele. (sociální sítě, email, atd.)

 • Povolením přístupu aplikaci k telefonním kontaktům, ze kterých si poté uživatel jednoduše vybere, které chce pozvat. Toto pozvání proběhne skrze SMS přímo z telefonu uživatele. Za tyto SMS se mohou standardně účtovat poplatky dle tarifu uživatele.

 • 11.9. Uživatel prostřednictvím tohoto programu může také sledovat průběh registrace pozvaných uživatelů v reálném čase.
  11.10. Součástí tohoto programu je také všeobecný přehled, kde může uživatel sledovat celkové statistiky o pozvaných uživatelích.

  11.11. Provozovatel aplikace Patron GO si vyhrazuje právo na manuální kontrolu každé připsané odměny.

  11.12. Pokud provozovatel zjistí, že uživatel obdržel do Patron peněženky prostředky za pozvané uživatele, které neodpovídají standardnímu uživatelskému chování, vyhrazuje si právo na odebrání takto získané odměny.

 • Standardnímu uživatelskému chování se rozumí běžné používání aplikace a využívání všech jejích funkcí.

 • Neodpovídajícímu chování se rozumí zejména: účelně založené a opětovně smazané registrace za účelem zisku odměny. Vytváření registrací, které neodpovídají reálným uživatelům. Opakovaně připojované bankovní účty stejných uživatelů, či rozdělení několika účtů se stejným majitelem do několika registrací.

 • 12. Závěrečná ustanovení

  12.1. Tyto VOP, jakož i veškeré právní vztahy vznikající mezi Společností a Uživatelem v souvislosti s užíváním Aplikace či Služeb, se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s VOP či užíváním Aplikace nebo Služeb, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

  12.2. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 16. 7. 2021. Nabytím účinnosti novějších všeobecných obchodních podmínek pozbývají automaticky účinnosti všeobecné obchodní podmínky s dřívějším datem účinnosti.